Ouders

Visie op ouders als educatief partners
 
Het team van de Kraemerschool creëert een veilige omgeving voor ouders en kinderen om samen te werken en te leren. Het team is direct en duidelijk in wat zij van ouders verwacht, informeert en betrekt ouders bij het leren en ontwikkelen van hun kinderen. Ouders worden serieus genomen en zijn gelijkwaardige gesprekspartners.

De leerlingen van de Kraemerschool voelen zich veilig en gestimuleerd en worden op school en thuis uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen.

De ouders van de Kraemerschool begrijpen het belang van hun steun bij het leren en ontwikkelen van hun kinderen en handelen ernaar. Zij voelen zich bekwaam om hun kinderen te helpen en zetten zich naar kunnen en vermogen in.
______________________________________________________________________________________
 
In de ouderkamer vinden elke week ouderkameractiviteiten plaats. Iedere dinsdagochtend is er een activiteit rond onderwijs of opvoeding. Dat kan een uitleg zijn van een schoolse methode, een workshop, gedachtewisseling over een opvoedingsvraag waar we allemaal als ouder mee te maken hebben. Alle ouders zijn hierbij uiteraard van harte welkom!

Daarnaast zijn er activiteiten en initiatieven vanuit de ouders zelf. De inbreng en betrokkenheid van ouders in de Ouderraad, de oudergeleding van de Medezeggenschaps- Raad en de hulp in de klassen en bij uitstapjes zijn voor ons van grote waarde.